Zorg en Welzijn

Wordt zorg een zorg?

Door de nieuwe wetgeving in de zorg heeft Plaatselijk Belang Harfsen een commissie Zorg en Welzijn bij elkaar geroepen, om te kijken wat de consequenties van deze nieuwe wetgeving zijn, voor het dorp Harfsen.

Nu de zorg naar de gemeente gaat, gaan er zaken veranderen. Een van de veranderingen in de gemeente Lochem is, dat de huishoudelijke hulp (HH1) is gestopt. Dit heeft als consequentie dat de signaleringsfunctie, die deze mensen hadden , verdwijnt. Uit vele gesprekken, met specialisten, in de zorg bleek dat vooral het vroege signaleren van misstanden in gevaar kan komen . Voor mensen met een groot sociaal netwerk zal dit wel meevallen. Vrienden, kennissen  en familie zitten over het algemeen wel in de buurt en kunnen hulp bieden als dit nodig is. Voor mensen met een klein sociaal netwerk kan dit wel problemen opleveren, met het gevolg geen hulp of te laat hulp.

Plaatselijk Belang Harfsen wil voor deze mensen een vangnet creëren,  zodat  problemen op tijd gesignaleerd worden. Het idee bestaat dat grote verenigingen in Harfsen dit vaak  vroeg opmerken, maar vaak niet weten wie het aanspreekpunt is voor dit soort zaken .

Een persoon of meerdere personen (vrijwilliger) in het dorp zouden intermediair willen en kunnen zijn tussen de vrager en de professionele hulpverleners . Deze mensen moeten de weg weten in zorgland Lochem  en op die manier de juiste mensen kunnen benaderen voor vragen en zorgen die spelen. Deze personen respecteren ieders privacy en wijzen alleen de weg in zorgland .

Vorige week was de eerste bijeenkomst van deze verenigingen in Hoeflo.  De aanwezige verenigingen waren de Protestante kerk , Steunpunt Veldhoek , Tafeltje dekje en de Zonnebloem.

De aanwezigen waren enthousiast over de plannen, maar zij moeten dit natuurlijk eerst voorleggen en  bespreken met hun achterban. Vooral de vraag wat de taak van de gemeente hierin is, kwam scherp naar voren . Ook bleek tijdens deze gesprekken dat er veel mogelijkheden zijn voor hulp en middelen, maar dat veel mensen dit niet weten.

PB Harfsen staat open voor al uw ideeën over dit onderwerp , u kunt deze mailen naar info@plaatselijkbelangharfsen.nl

Namens de Commissie Zorg en Welzijn


Commissie Zorg en Welzijn

Naar aanleiding van de transitie van zorg naar de gemeente hebben wij als Plaatselijk Belang gemeend te moeten kijken naar wat voor effect dit heeft voor het dorp Harfsen.

We hebben een commissie gevormd met mensen uit verschillende gebieden uit de zorg.

De grootste zorg lijkt op dit moment, voor de inwoners van Harfsen, dat de huishoudelijke zorg niet meer vergoed wordt. De kans bestaat dat er onvoldoende gesignaleerd wordt, wat tot gevolg kan hebben dat mensen vereenzamen, in een isolement raken of zelfs verwaarlozen.

Wat kunnen we dan doen als dorp Harfsen;

–     Er moet een sociale kaart komen voor Harfsen. Wat is er op dit moment aanwezig in het dorp aan mogelijkheden en hulp voor dorpsgenoten?

–     Wat zijn de mogelijkheden voor een goed signaleringssysteem?

–     Wat zijn de mogelijkheden om tot een ‘zorg/informatieloket’ te komen.

Andere vragen waar we ons mee bezig houden zijn bijvoorbeeld:

–     Welke functie is er weggelegd voor PB?

–     Wat zou de kerk c.q. de past. bezoekers voor het dorp kunnen betekenen?

–     Welke activiteiten zijn er in de omringende dorpen?

–     Hoe ver moeten we reiken met de zorg voor en door inwoners van Harfsen? Moeten we in onze plannen bijvoorbeeld ook denken aan schuldhulp/maatjesproject?

–     Wat gaan de inwoners van Harfsen merken van de veranderende Jeugdzorg en wat moeten we hier eventueel in betekenen?

De rol van Plaatselijk Belang zou omschreven kunnen worden als “achterwacht”, met als eerste taak  het verzamelen van informatie bij omringende dorpsraden. Op 29 oktober is er een bijeenkomst geweest over “gebiedsgericht werken”. Dit is een vervolgbijeenkomst op de pilot van Epse. Een aantal groepen was  uitgenodigd om mee te denken over de komende wijzigingen in de zorgwetten en de consequenties daarvan voor Harfsen.

Verdere informatie zal in de loop der tijd volgen. Een ieder die over deze problematiek vragen, ideeën en initiatieven heeft vragen wij contact op te nemen met Plaatselijk Belang.

Namens de commissie

info@plaatselijkbelangharfsen.nl